ქვეყანაშემ. ზარი $.გამ. ზარი $.გამ. sms $.SMS MENU$GPRS 1MB-$შიდა ქსელიEu to Eu
Standart +0.0000.7500.4500.1000.2500.250-
Global Sim0.0000.7500.2000.1000.2500.250-
Cash Back SIM-card0.0000.5500.3500.1000.4700.280-
Euro Sim0.0000.7500.2000.1000.2500.250-
Direct Sim0.0000.7500.4500.1000.0500.250-
Chat Sim0.0000.7500.2000.1000.2500.250-
eSIM0.0000.7500.4500.1000.2500.250-

შიდა ქსელში ზარის წამოწყების საფასურია 0.04$ იმ ქვეყნებში, სადაც შემავალი ზარი უფასოა.
ბალანსის შევსება წარმოებს ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ანგარიშზე თანხის ასახვა ხდება სს „საქართველოს ბანკის“ მიმდინარე კომერციული კურსის შესაბამისად.

ფიზიკური პირები

კორპორატიული მომსახურება

დილერები