თანხის გადარიცხვა - ახალი სერვისი „გლობალ სელისგან“! ბეჭდვა ელფოსტა
18:35 - 04.12.2013
transfer.jpg
 
 
 
თუ გაქვთ  „გლობალ სელის“  ანგარიშზე თანხა და სურვილი,  ეს თანხა გაუნაწილოთ ახლობელს  ისარგებლეთ თანხის გადარიცხვის სერვისით!
 
 
 

თანხის გადარიცხვა   „გლობალ სელიდან“ „გლობალ სელის“ ანგარიშზე:
  • აკრიფეთ  *146*0981191*372YYXXXXXX*00# ;  372YYXXXXXX –  „გლობალ სელის“  ნომერი, სადაც გსურთ თანხის გადარიცხვა;  00  -  თანხა , რომლის გადარიცხვაც გსურთ (ორნიშნა რიცხვი) ;   კომბინაციის აკრეფის შემდეგ ეკრანზე დაინახავთ წარწერას QUEUED  და მიიღებთ SMS შეტყობინებას, სადაც მოცემული იქნება ტრანზაქციის დადასტურების კოდი, ფორმატით: *146*0981191*00*000000#; რომლის აკრეფის შემთხვევაშიც მოხდება თანხის გადარიცხვა.  ტრანზაქციის წარმატებით განხორციელებისას, მიიღებთ SMS შეტყობინებას „აბონენტის ანგარიშზე ნომრით 372YYXXXXXX, გადაირიცხა 00  -  თანხა, თქვენი ანგარიშიდან ჩამოიჭრა  (მაგ: 10.35 USD); 0.35 USD - საკომისიო. ოპერაციის ID 000000”
  • გადასარიცხი თანხის მინიმალური ოდენობაა 10 დოლარი,   მაქსიმალური კი 99 დოლარი.  თანხის მითითება შესაძლებელია მხოლოდ დოლარებში, ცენტების გარეშე
  • თანხის გადამრიცხავს ყოველი გადარიცხვისას  ეჭრება სერვისის ღირებულება - 35 ცენტი
  • გადამრიცხავის მინიმალური  ბალანსი - 20 დოლარი
  • დღეში მაქსიმალური ტრანზაქციის ოდენობა   - 10
  • თანხის გადარიცხვა შესაძლებელია  „გლობალ სელის“ ნომრიდან მხოლოდ „გლობალ სელის“ ნომერზე
  • სერვისით სარგებლობა ხელმისაწვდომია 372 -ინდექსით დაწყებულ ნომრებზე

 

 „გლობალ სელის" სიმ-ბარათის მობილურ საკომუნიკაციო მომსახურებას ახორციელებს CSC Mobile


 


 

ფიზიკური პირები

კორპორატიული მომსახურება

დილერები